ความตัดกันของสี default black white yellow black
ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  
  

ข้อมูลการเสนอร่างกฎหมาย

 
สืบค้นด้วยชื่อร่างหรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับร่าง
 
จัดเรียงตาม   

 
ผลการสืบค้นจำนวน  8  รายการ
  

ชื่อร่างผู้เสนอสถานภาพวันที่ได้รับ
คำร้อง
หมายเหตุผู้เข้าชื่อ/ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้ง
ร่างพระราชบัญญัติพักชั่วคราวระบบการอนุญาตตามกฎหมายเพื่อความสะดวกในการประกอบกิจการหรือการประกอบอาชีพของประชาชน พ.ศ. ....คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
เริ่มต้นเข้าชื่อ/ระหว่างรวบรวมรายชื่อ
29 ธ.ค. 2565 11:59เริ่มต้นเข้าชื่อ/ระหว่างรวบรวมรายชื่อ ครั้งที่ 11197 (0)
ร่างพระราชบัญญัติสภาวิสหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และขนาดย่อยไทย พ.ศ. ....คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
เริ่มต้นเข้าชื่อ/ระหว่างรวบรวมรายชื่อ
29 ธ.ค. 2565 11:59เริ่มต้นเข้าชื่อ/ระหว่างรวบรวมรายชื่อ ครั้งที่ 11093 (0)
พระราชบัญญัติสภาศิลปะศิลปินและวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ....นายคฑาวุธ ทองไทย
เริ่มต้นเข้าชื่อ/ระหว่างรวบรวมรายชื่อ
16 ธ.ค. 2565 13:39เริ่มต้นเข้าชื่อ/ระหว่างรวบรวมรายชื่อ ครั้งที่ 1170 (0)
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
เริ่มต้นเข้าชื่อ/ระหว่างรวบรวมรายชื่อ
02 ธ.ค. 2565 15:42เริ่มต้นเข้าชื่อ/ระหว่างรวบรวมรายชื่อ ครั้งที่ 18834 (0)
ร่างพระราชบัญญัติมัคคุเทศก์ พ.ศ. ....ทิพากร จันทร์แถม
เริ่มต้นเข้าชื่อ/ระหว่างรวบรวมรายชื่อ
18 ต.ค. 2565 10:03เริ่มต้นเข้าชื่อ/ระหว่างรวบรวมรายชื่อ ครั้งที่ 1322 (0)
ร่างพระราชบัญญัติบำนาญแห่งชาติและสวัสดิการผู้สูงอายุ พ.ศ. ....คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
ยื่นรายชื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
02 ก.ย. 2565 08:40ยื่นให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล12069 (0)
ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....นายสุรสีห์ ลานนท์
เริ่มต้นเข้าชื่อ/ระหว่างรวบรวมรายชื่อ
04 ก.พ. 2565 13:45เริ่มต้นเข้าชื่อ/ระหว่างรวบรวมรายชื่อ ครั้งที่ 1377 (0)
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....นายสุรสีห์ ลานนท์
เริ่มต้นเข้าชื่อ/ระหว่างรวบรวมรายชื่อ
04 ก.พ. 2565 13:09เริ่มต้นเข้าชื่อ/ระหว่างรวบรวมรายชื่อ ครั้งที่ 17857 (0)  ข้อตกลงและเงื่อนไข